1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Selmatic Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000594445, NIP: PL8172178857,
  2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Jakub Kołek, ul. Wojska Polskiego 9, 39-300 Mielec, kontakt e-mail pod adresem: iod@selmatic.it
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. W czasie korzystania z niektórych usług Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb danej usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających, w szczególności z formularza kontaktowego, Newsletter – usługa umożliwiająca otrzymywanie gazetki elektronicznej wydawanej przez Administratora, zgodnie z postanowieniami pkt. 3 poniżej.
  2. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
   1. realizowania i wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   2. wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
   3. wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Pana/Pani pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
  3. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. pośrednikom, dostawcom, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
   1. ppkt 2 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Panem/Panią umowy,
   2. ppkt 2 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych
   3. ppkt 2 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  5.  Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w ppkt 2 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. NEWSLETTER

  1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z postanowieniami poniżej.
  2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.).
  3. Newsletter jest bezpłatny.
  4. W celu otrzymywania Newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie www.selmatic.it swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk „Zapisz”, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
  5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa w ust. 4 pkt. 3 powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.
  6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawartego w treści Newslettera (stopka). Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.
  7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.
  8. Administrator oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. PRAWO DOSTĘPU
  1. Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1).
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE
  1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Pana/Pani pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
  2. W stosunku do Pana/Pani mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 6. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. pośrednikom, dostawcom, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
  2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 7. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 1. COOKIES
  1. Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane „Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
  2. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
  3. Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
  4. Cookies nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
  5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
Rodzaj pliku cookie Cel wykorzystywania pliku cookie
Cookie analityczne (cookie niezależnej firmy – google, facebook) Analityczne pliki cookie gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających strony WWW, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
Pliki cookie sesyjne Pliki te są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki cookie sesji umożliwiają poruszanie się po stronie bez konieczność podawania przez użytkowników tych samych informacji, które już wcześniej zostałty przez nich przekazane. Pliki cookie sesji są usuwane, gdy zamykana jest przeglądarka.
Pliki cookie polityki prywatności Zapisuje informacje o tym czy użytkownik zamknął okno informacji o polityce prywatności
Pliki cookie reklamowe Pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Pozostawienie przez Użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na komputerze oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „Cookies” na komputerze Użytkownika.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  2. Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. KONTAKT
  1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.
 3. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
  1. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018 r.